fbpx

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Profea Oy
Y-tunnus: 1514681-1

Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku

info@ky-dealing.fi

2. Yhteyshenkilö

Tietossuojavastaava
Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku
Sähköposti: tietosuoja@profea.fi

3. Rekisterin tiedot

Rekisteri on Profea Oy:n asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä. Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita. 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Profea Oy:n eri liiketoiminta-alueiden palveluiden tuottamiseen. Rekisterissä on henkilötietoja, jotka liittyvät seuraavien Profea Oy:n aputoiminimien toimintaan:
Wanha Narikka
Profea
Opiskelijankaupunki.fi
Paasykoekirjat.fi
Logosi.fi
Valmennusakatemia
Verkkoakatemia

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, raportoinnin ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi sekä liiketoiminnan suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi, mikäli siihen on saatu henkilötietojen omistajalta suostumus. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumien sekä muiden markkinointitoimenpiteiden yhteydessä.

Käsittelyä suoritetaan suoramarkkinoinnin osalta rekisteröidyn suostumukseen perustuen sekä Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi.

Mikäli rekisteröity ei anna pyydettyjä henkilötietoja Rekisterinpitäjälle, Rekisterinpitäjä ei voi toimittaa tarjoamiaan palveluita.

6. Tietosisältö

Rekisteristerimme sisältää muun muassa seuraavia tietoja asiakkaista ja käyttäjistä
Nimi
Puhelinnumero
Syntymäaika
Sähköposti
Organisaatio ja asema organisaatiossa
Muistiin tallentuneet tiedot muun muassa tilatuista tuotteista ja asiakaspalvelutilanteista.
Lokitiedot palvelun käytöstä
IP-osoitteet, joista palvelua on käytetty
Evästeet

Rekisterissämme on tietoja useista ryhmistä, kuten eri liiketoiminta-alueiden asiakkaista sekä yrityksen yhteistyökumppaneista. 

Henkilötietoihin luettavaa dataa on myös käyttämiemme kolmansien osapuolien tarjoamissa markkinointi- ja analytiikkapalveluissa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on toimitettu henkilötietojen omistajien toimesta. Tietyissä tilanteissa tietoja saatetaan hakea Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämästä yritys- ja luottotietorekisteristä.

Tietoja voidaan siirtää yrityksen sisällä eri järjestelmien välillä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman rekisteröidyn suostumusta, poislukien Rekisterinpitäjän palvelun ja sovelluksen ylläpitoon liittyvät alihankkijat. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

9. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Profea Oy käyttää rekistereissään ostettuja palveluja, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa. Näiden palvelujen tarjoajat ovat sertifioitu EU – U.S. Privacy Shield -viitekehyksen mukaisesti. Privacy Shield on Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin välinen sopimus, joka koskee henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltojen ja EU-alueen välillä. Siirtäessään tietoja Yhdysvaltoihin, Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoidensa kanssa kirjallisen sopimuksen ja vastaa siitä, että sen käyttämät alihankkijat noudattavat tässä kuvattuja ehtoja ja Rekisterinpitäjän ohjeita. 

10. Suojausperiaatteet

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Profea Oy:n tietoverkkojen ja tietojärjestelmien suojaus on toteutettu asianmukaisesti teknisillä toimenpiteillä.

11. Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla tarjotaan palveluita, tai rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tai niin kauan kuin rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseksi on tarpeellista. 

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen; 
tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt koskien rekisteröidyn oikeuksia Profea Oy:n ylläpitämässä henkilörekisterissä tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@profea.fi tai kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen.

13. Oikeus kieltää markkinointi

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin. Kiellot tulee toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@profea.fi tai kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen.

14. Yhteystiedot

Sähköposti: tietosuoja@profea.fi
Postiosoite: Profea Oy
Rehtoripellonkatu 3
20500 Turku